29 Niedziela Zwykła – Rok C

29 Niedziela Zwykła – Rok C

Szukając pieśni na 29 Niedzielę Zwykłą roku C, zwrócimy uwagę na teksty liturgiczne. W Ewangelii pojawi się niesprawiedliwy sędzia, który weźmie w obronę wdowę, ponieważ wytrwale go do tego namawia. W ten sposób Jezus namawia do wytrwałości w modlitwie. Propozycje pieśni dobierzemy w taki sposób, abyśmy za ich pomocą wytrwale prosili Boga o pomoc.

Propozycje pieśni

  • Wejście. Niechaj z nami będzie Pan. Będziemy prosili Bogam niech obroną będzie nam.
  • Przygotowanie darów. Pokładam w Panu ufność mą. Psalm ufności skierowany do Boga.
  • Komunia. Skosztujcie i zobaczcie. Pieśń wyrażająca wdzięczność Bogu.
  • Uwielbienie. Upadnij na kolana. Dostojny śpiew uwielbienia.
  • Zakończenie. Różańcowa Pani nieba ziemi, albo inna pieśń do Matki Bożej. Ponieważ 29 Niedziela Zwykła wypada zazwyczaj w październiku, zwracamy się do Królowej różańca świętego.

Antyfona na wejście

Ps 17(16), 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje stowa. * Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

Pierwsze czytanie

(Wj 17, 8-13)

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

Psalm responsoryjny

(Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

REFREN: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

Drugie czytanie

(2 Tm 3, 14–4, 2)

Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja (Hbr 4, 12)

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Ewangelia

(Łk 18, 1-8)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Antyfona na komunię

Ps 33(32), 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych * na tych, którzy czekają na Jego łaskę, * aby ocalił ich życie od śmierci, * i żywił ich w czasie głodu.

Albo:

Mk 10. 45

Syn Człowieczy przyszedł, * aby dać swoje życie na okup za wielu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *